fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden coaching, loopbaanbegeleiding en workshops in de praktijk of op locatie

Jessie Meirlaen biedt haar dienstverlening aan onder de volgende algemene voorwaarden:

  1. Definities

OPDRACHTNEMER: Jessie Meirlaen die dienstverlening biedt in de vorm van 1 op 1 coaching, loopbaanbegeleiding en workshops in groep onder toepassing van deze algemene voorwaarden. OPDRACHTGEVER: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten in de vorm van 1 op 1 coaching of loopbaanbegeleiding
COACH: Jessie Meirlaen, gediplomeerde inspirerend coach. COACHEE: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het coachtraject en aan wie coaching wordt verleend. DIENSTEN: alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

COACHOVEREENKOMST: elke schriftelijke en/of mondelinge afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door coach aan coachee.
AANMELDING: Vanaf de eerste sessie en bij akkoord van opdrachtgever/coachee voor een coachtraject zijn de algemene voorwaarden geldig en van toepassing. Er volgt dan een aantal, in overleg te bepalen, coachsessies binnen de praktijk van Jessie Meirlaen of op verplaatsing in de natuur op een vooraf afgesproken locatie.

  1. Prijs

Geldende tarieven worden duidelijk vermeld bij het maken van de afspraken en zijn dus vooraf bekend bij de opdrachtgever/coachee.

  1. Betalingsmodaliteiten

3.1. Na afloop van iedere coachsessie zal het (factuur)bedrag direct worden betaald aan de coach door middel van contante betaling of overschrijving.

3.2. Voor een workshop schrijft je je in via de website loopbaanknooppunt.be. Je inschrijving is pas definitief als het gevraagde bedrag betaald werd aan Jessie Meirlaen. Je ontvangt dan een inschrijvings- en betalingsbevestiging. Wij behouden het recht deelnemers te weigeren als dit niet in orde is.

3.3. Schrijf minstens 1 week voor de start van de workshop in. Daarna kunnen we niet garanderen dat we jouw inschrijving tijdig hebben verwerkt.

  1. Uitvoering opdracht

4.1. Tijdens de coachovereenkomst zal de opdrachtnemer zich inspannen om hoogwaardige coaching te bieden. Coachee is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces en het behalen van de besproken doelen.

4.2. Jessie Meirlaen is gerechtigd haar dienstverlening van coaching te annuleren/verzetten, zonder enige verplichting tot vergoeding in geval van ziekte of overmacht of als naar haar inzicht de coachee zich niet aan de coachovereenkomst houdt. Wel zal de coach haar afzegging zo tijdig mogelijk aan coachee bekend maken en dit 48 uren voor de afspraak zal plaatsvinden.

4.3. Een coachgesprek kan door de opdrachtgever/coachee kosteloos tot 48 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet. Hierna zal opdrachtgever/coachee de geplande tijd van de coaching tegen het geldende tarief verschuldigd zijn. Factuurbedrag hiervoor zal worden voldaan contant, bij het eerstvolgende gesprek of via bankoverschrijving binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur als er geen vervolggesprekken zullen plaatsvinden.

4.4. Jessie Meirlaen is gerechtigd haar dienstverlening van workshops te annuleren/verzetten in geval van ziekte of overmacht. Je wordt hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht. Het door jouw overgemaakte bedrag wordt integraal terugbetaald.

4.5. Aan wie zelf zijn/haar inschrijving van een workshop annuleert, wordt automatisch 20% van het totale bedrag als administratiekosten aangerekend. Het saldo wordt terugbetaald indien je ten laatste 21 dagen vòòr aanvang van de workshop annuleert. Nadien geldt er geen enkele terugbetaling.

  1. Garanties en aansprakelijkheden

5.1. Jessie Meirlaen geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de resultaten voor een specifiek doeleinde.

5.2. De opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.

5.3. Jessie Meirlaen zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de opdrachtgever in dat verband. De opdrachtgever vrijwaart Jessie Meirlaen op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

5.4. Jessie Meirlaen kan niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien aangetoond wordt dat Jessie Meirlaen de diensten conform de regels van de kunst heeft uitgevoerd.

5.5. Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van Jessie Meirlaen is de totale aansprakelijkheid van Jessie Meirlaen voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die Jessie Meirlaen heeft ontvangen voor de uitvoering van de diensten waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan. 
5.6. De opdrachtgever vrijwaart de Jessie Meirlaen tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

  1. Gegevens en informatie

6.1. Jessie Meirlaen houdt de gegevens van klanten bij in papieren of digitale versie. Deze documenten liggen buiten gebruiksuren op een veilige plek waar niemand anders dan de coach toegang toe heeft. De database wordt beveiligd door gebruik te maken van een wachtwoord dat toegang verleent tot de computer.

6.2. Wanneer je e-mail of andere berichten (sms of What’s App) naar Jessie Meirlaen verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden binnen de coaching sessies. Jessie Meirlaen zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

6.3. Coacheegegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de coachee of van de ouders/voogd van een minderjarige.

6.4. De coachee geeft toestemming om een maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen van Jessie Meirlaen bij het doorgeven van zijn/haar coördinaten waaronder naam, voornaam en emailadres. Jessie Meirlaen zal dit bestand nooit delen met derden, maar gebruikt dit enkel om te informeren over de lopende activiteiten, workshops, updates,… over de coachingspraktijk van Jessie Meirlaen. Indien de (potentiële) coachee de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan de coachee zich ten allen tijde uitschrijven uit het bestand van de nieuwsbrieven. Jessie Meirlaen verwijdert dan de naam, voornaam en het emailadres van de coachee.

  1. Nietige clausules

Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst.

8.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedere coachee leesbaar op de site van loopbaanknooppunt.be.